Keresési kifejezés

A Schaeffler Honlapjának Általános Használati Feltételei

1. Hatáskör

1.1
A Schaeffler Magyarország Ipari Kft. („Schaeffler”) által szolgáltatott honlap („Honlap”) bármilyen jellegű használata a jelen Feltételek hatálya alá esik, amennyiben azt az adott ország Schaeffler vállalatának használati feltételei másképp nem szabályozzák. A használat megkezdésével a felhasználó elfogadja a Használati Feltételek mindenkori változatának érvényességét.

1.2
Az Általános Használati Feltételek időről időre kiegészíthetők, módosíthatók vagy helyettesíthetők.

2. A Schaeffler Honlapjának tartalma

A Schaeffler a honlapjára bizonyos információkat, kapcsolódó dokumentációkat és szoftvereket helyezett ki, amelyek lekérhetők vagy letölthetők. Az ilyen kihelyezések a teljességre való kötelezettség vagy garancia vállalása nélkül történnek. A Schaeffler a Honlapját bármikor blokkolhatja részben vagy egészben, illetve előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a tartalmát. A Schaeffler semmilyen felelősséget nem vállal a Schaeffler Honlap szünetmentes rendelkezésre állásának vonatkozásában.

3. Használati jogok

3.1
A Schaeffler Honlapján elérhető információk, szoftverek és dokumentációk használatára a jelen Feltételek vonatkoznak, vagy ha ezen információkat, szoftvereket és dokumentációkat frissítik, akkor ezekre a Schaefflerrel korábban megállapodott vonatkozó licencfeltételek vonatkoznak. Bármilyen külön megállapodás szerinti licencfeltétel irányadó a jelen Feltételekkel szemben.

3.2
A Schaeffler a felhasználó számára nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedményezhető, nem allicencelhető jogot biztosít a Schaeffler Honlapján elérhető információk, szoftverek és dokumentációk használatára a felek által meghatározott mértékig, vagy ha ebben a tekintetben nem született megállapodás, akkor a Schaeffler szándékai szerinti céllal összhangban.

3.3
A szoftverek csak gépileg olvasható formában érhetők el ingyenesen. A forráskódok kiadására semmilyen jog nem áll fenn. Amennyiben valamely nyílt forráskódú szoftver licencfeltételei elsőbbséget élveznek ezen Feltételekkel szemben, és a Schaeffler részéről a forráskód kiadását igénylik, az ilyen forráskód csak a költségek megtérítése ellenében érhető el.

3.4
Kötelező érvényű ellenkező rendelkezések hiányában a felhasználó nem változtathatja meg, nem fejlesztheti ki és nem fejtheti vissza a szoftvert vagy dokumentációját, és nem távolíthatja el ezek semmilyen részét.

3.5
Az adatokat, szoftvereket és dokumentációkat a vonatkozó szerzői jogok, illetve a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó egyéb jogszabályok védik. A felhasználó köteles betartani ezen jogszabályokat, az adatokból, szoftverekből és dokumentációból vagy ezek bármely másolatából pedig különösen tilos az alfanumerikus azonosítók, jelölések vagy szerzői jogi értesítések eltávolítása.

3.6
Az itt foglaltak egyéb módon nincsenek hatással a szoftver védelmét célzó vonatkozó szerzői jogszabály rendelkezéseire.

4. Szellemi tulajdon

4.1
A jelen Használati Feltételek 4. fejezetének konkrét követelményeit nem érintve, a Schaeffler Honlapjának semmilyen információja, védjegye és egyéb tartalma nem módosítható, másolható, sokszorosítható, adható el vagy bérbe, nem használható vagy egészíthető ki a Schaeffler előzetes írásos engedélye nélkül.

4.2
A használati jogot és az itt kifejezetten engedélyezett egyéb jogokat kivéve a felhasználót semmilyen egyéb jog nem illeti meg, különösen a cég nevével vagy ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos jogok, például szabadalmak, használati minták vagy védjegyek, és a Schaeffler sem köteles ilyen jogokat biztosítani.

5. Regisztráció és védett oldalak használata

5.1
A Schaeffler Honlapjának bizonyos részeit jelszó védi. Az ezekhez az oldalakhoz való hozzáférés csak regisztrált felhasználók részére elérhető, a tranzakciós üzletek biztonsági céljaiból. A Schaeffler nem köteles regisztrálni a felhasználókat. A Schaeffler fenntartja továbbá a jogot, hogy korábban szabadon hozzáférhető honlapokat regisztrációkötelessé tegyen. A Schaeffler bármikor visszavonhatja a hozzáférés jogát a hozzáférési adatok korlátozásával, előzetes indoklás nélkül, különösen, ha a felhasználó:

 • hamis regisztrációs adatokat adott meg;
 • megszegte a Használati Feltételeket vagy a hozzáférési adatok gondos kezelésével kapcsolatos kötelességeit;
 • megszegte a Schaeffler Honlapja használatával vagy hozzáférésével a vonatkozó jogszabályokat, vagy
 • a Schaeffler Honlapjának inaktív felhasználója volt legalább 24 hónapon keresztül.

5.2
Amennyiben a regisztráció engedélyezett, a felhasználó köteles pontos és megfelelő adatokat megadni, a Schaefflert pedig haladéktalanul tájékoztatni bármely változásról.

5.3
Regisztrációt követően a felhasználó felhasználói nevet és jelszót fog kapni (felhasználói adatokat). Első hozzáférés alkalmával a felhasználó változtassa meg a Schaeffler által biztosított jelszót egy biztonságos jelszóra. A felhasználói adatok segítségével a felhasználó hozzáférhet saját adataihoz, megváltoztathatja azokat, szükség esetén pedig kiegészítheti vagy visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó megállapodásokat.

5.4
A felhasználó köteles biztosítani, hogy felhasználói adatai ne legyenek elérhetők harmadik fél számára és felelősséggel tartozik ezen felhasználói adatokkal leadott rendelés és elvégzett tevékenységek kapcsán. A jelszóval védett oldalakról minden használat után ki kell lépni. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy valamely harmadik fél visszaél a felhasználói adataival, a felhasználó haladéktalanul értesítse a Schaefflert írásban, és lehetőség esetén előzetesen e-mailben is. Ilyen értesítést követően a Schaeffler korlátozni fogja az ezen felhasználói adatokkal védett területhez való hozzáférést. Bármely korlátozás megszüntetése csak a felhasználó külön kérelmét követően, vagy újabb regisztráció után lehetséges.

5.5
A felhasználó írásban bármikor kérheti bármely regisztráció törlését, amennyiben a törlést nem gátolja meg az aktuális szerződéses kötelezettségek feldolgozása. Ilyen esetben a Schaeffler töröl minden felhasználói adatot és a felhasználó minden személyes adatát, amennyiben ezekre a továbbiakban már nincs szükség.

6. Referenciák és hivatkozások

A Schaeffler Honlapja harmadik fél honlapjaira mutató referenciákat és hivatkozásokat tartalmazhat. A Schaeffler semmilyen felelősséget nem vállal ilyen honlapok tartalmáért, és az ilyen honlapok tartalmát nem fogja sajátjaként tekinteni, mivel a Schaeffler nem tudja ellenőrizni a harmadik fél hivatkozásaival kapcsolódó információkat, és az itt foglalt tartalomért és információkért nem felelős. A hivatkozással elért honlapok bármely használata a felhasználó saját felelőssége.

7. Jogcímmel, minőséggel és vírusokkal kapcsolatos felelősség kizárása

7.1
Amennyiben bármely információ, szoftver vagy dokumentáció díjmentesen van rendelkezésre bocsátva, minden felelősség kizárt az információk, szoftverek vagy dokumentációk minőségével kapcsolatos jogi vagy anyagi hibákért, különösen ezek megfelelőségével, hibamentességével és a szerzői jogok hiányával vagy harmadik fél szerzői jogaival, teljességükkel és/vagy használhatóságukkal kapcsolatban, kivéve a szándékos cselekedeteket és a rosszhiszeműséget. A SCHAEFFLER EZENNEL LEMOND MINDEN JELLEGŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLT, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGRŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMKÉPES MINŐSÉGRE, NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMELY FELELŐSSÉGET.

7.2
A Schaeffler Honlapján feltüntetett információk olyan műszaki adatokat vagy általános leírásokat tartalmazhatnak termékek műszaki lehetőségeiről, amelyek adott esetben nem biztos, hogy elérhetők (pl. termékek változtatása esetén). A termékek szükséges teljesítmény-kikötéseit ezért minden esetben előzetesen kell egyeztetni a vásárlás előtt.

7.3
A Schaeffler felelősségét bármely minőségi hibával vagy jogcím hiányosságával kapcsolatban jelen feltételek 7.1 és 7.2 fejezeteinek rendelkezései szabályozzák. Ceteris paribus, a Schaeffler bármilyen jellegű felelőssége ki van zárva, kivéve (i) ha ezt kötelező jogszabályi előírás követeli (pl. termékfelelősségi rendelet) (ii) ha ez termékfelelősségi rendeletből ered, (iii) ha ez szándékos cselekedetből vagy súlyos gondatlanságból ered, (iv) ha ennek oka halál vagy személyi sérülés, (v) ha ez minőséget biztosító garancia elfogadásából ered, (vi) ha ez egy hiba rosszindulatú elhallgatásábó, vagy (vii) a szerződés súlyos megszegéséből ered. A szerződés súlyos megszegéséből eredő bármilyen kár azonban csak a jellegzetes, előre látható károkra korlátozódik, amennyiben szándékos cselekedet vagy súlyos gondatlanság nem áll fenn.

7.4
A Schaeffler mindent megtesz azért, hogy a Honlapja vírusmentes legyen, de nem tud garanciát vállalni a vírusmentes környezetre. Bármely információ, szoftver vagy dokumentáció letöltése előtt a felhasználó - saját védelme érdekében, valamint a Schaeffler Honlapjának vírusoktól való védelme érdekében - használjon megfelelő biztonsági intézkedéseket és víruskeresőket. A felhasználó felelős azért, hogy megfelelő intézkedéseket és ellenőrzőpontokat valósítson meg a vírusvédelmi igények kielégítésére, a bejövő és kimenő adatok pontosságáért, valamint az oldalunkon kívül ilyen megoldások fenntartására, amelyek az elveszett adatokat helyreállíthatják.

7.5
A bizonyítási teher megváltozása nem kapcsolódik a fenti rendelkezések egyikéhez sem.

8. Használati kötelezettségek

8.1
A Schaeffler Honlapja vonatkozásában a felhasználó számára tilos:

 • bármilyen jellegű kár vagy sérülés okozása bármely személy, különösen kiskorúak számára, vagy a magánélet tiszteletben tartásához való jogmegsértése;
 • használatának módjával a jó erkölcs megsértése;
 • az ipari tulajdonjogok, szerzői jogok vagy más tulajdonjogok megsértése;
 • bármilyen tartalom vírusokkal vagy „trójai falovakkal” való átvitele, vagy a szoftvereket károsító más programozási eljárás;
 • nem engedélyezett személyek számára hivatkozások vagy tartalmak biztosítása, tárolása vagy küldése, különösen akkor, ha ilyen hivatkozások vagy tartalmak titoktartási kötelezettséget szegnek meg vagy jogtalanok, vagy
 • reklámok, kéretlen e-mailek (úgynevezett „spam”ek) vagy irreleváns figyelmeztetések vírusokkal, rosszindulatú programokkal vagy hasonlókkal való terjesztése, vagy arra kérni másokat, hogy szerencsejátékban, játékokban, lánclevelekben, piramisjátékokban vagy bármilyen hasonló tevékenységben részt vegyenek.
 • olyan tevékenység folytatása, amely korlátozza vagy megakadályozza más személyeket a Honlap használatában vagy élvezetében, vagy a Schaeffler belátása szerint árthat a Schaeffler vagy a Honlap felhasználói számára, vagy felelőssé teheti őket valamiért.
 • a Honlap olyan jellegű használata, amely a Honlapot alkalmatlanná teheti, túlterhelheti, megrongálhatja vagy károsíthatja, vagy bármely fél számára zavarhatja a Honlap használatát, beleértve a Holnapon keresztüli valós idejű tevékenységeket is.

8.2
A Schaeffler bármikor korlátozhatja a Schaeffler Honlapjához való hozzáférést, különösen, ha a felhasználó megszegi ezen Feltételek hatálya alá eső kötelezettségeit.

9. Export követelmények

Az információk, szoftverek vagy dokumentációk továbbítása exportszabályozási jogi rendelkezések hatálya alá eshet, különösen, de nem kizárólagosan az EU vagy tagállamai vagy az USA jogszabályai alá, ezek típusa, használatának célja vagy végfelhasználása következtében. A felhasználó egyetért azzal, hogy mindenkor megfelel a vonatkozó export-szabályozási jogi rendelkezések.

10. Személyes adatok védelme

A Schaeffler a felhasználó személyes adatainak összeállítása, felhasználása vagy feldolgozása során köteles betartani a vonatkozó adatvédelmi rendeleteket, amelyek megtekinthetők a Schaeffler Honlapján.

11. Kölcsönös egyezmények, illetékes joghatóság, alkalmazandó jog

11.1
A jelen Használati Feltételeket kiegészítő megállapodások, ideértve a jelen záradék módosítását, írásos formában rögzítendők.

11.2
Az illetékes joghatóság helye a Schaeffler Magyarország Ipari Kft. székhelye.

11.3
A Schaeffler Honlapjának egyes oldalait a Schaeffler üzemelteti és ő is tartozik felelősséggel értük. Ezek az oldalak megfelelnek azon ország követelményeinek, ahol a Schaeffler Magyarország Ipari Kft. székhellyel rendelkezik. A Schaeffler nem vállal felelősséget olyan esetekben, ha a Schaeffler honlapján lévő információkat, szoftvereket és/vagy dokumentációkat az adott országon kívül kérik le vagy töltik le. Ha az adott országon kívüli ország felhasználói használják a Schaeffler Honlapját, saját maguk felelősek a kérdéses ország vonatkozó jogszabályainak való megfelelőségért. A Schaeffler Honlapján lévő információkhoz, szoftverekhez és/vagy dokumentációkhoz való hozzáférés tilos olyan országokból, ahol a hozzáférés jogtalan. Ilyen esetekben, és ha felhasználó a Schaefflert üzleti célból keresné meg, a felhasználó a Schaeffler adott országbeli képviselőjével vegye fel a kapcsolatot.

11.4
Jelen Feltételekre, valamint a honlap használatára a Schaeffler Magyarország Ipari Kft. székhelyének jogszabályai irányadók.

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad